Vezetői állás a Támogató Szolgálatnál

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
Támogató Szolgálat

Támogató Szolgálat Vezető
beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.09.15-2022.09.14.-ig szól.

A munkavégzés helye: 4440 Tiszavasvári, Kabay János út 23. Változó .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tiszavasvári telephelyen és Tiszadadán, a Támogató Szolgálat ellátottak részére nyitva álló egyéb helyiség elnevezésű szervezeti egységben, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39/A. §-ának (1) bekezdésében, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt feladatok ellátása, szervezése, irányítása. A szervezet szolgáltatásaihoz és egyéb közszolgáltatáshoz való hozzájutás koordinálása, ellenőrzése. Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000.(XII.26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, vagy egyetemi szakirányú képesítés; a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet és az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004.(IX.18.) ESZCSM rendelet előírásai alapján. A „támogató szolgálat vezető” speciális képesítéssel nem rendelkező pályázónak - a megbízás kezdetétől számított két éven belül – a speciális képesítés megszerzése kötelező,
• legalább 3 év azonos területen szerzett szakmai gyakorlat
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről;
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok;
• iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i); szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai;
• részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
• vezetésre, fejlesztésre vonatkozó szakmai program;
• nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
• hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik;
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság akatt

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka nyújt, a 06-42-520-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 219/2017. , valamint a beosztás megnevezését: Támogató Szolgálat Vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint. A benyújtott pályázatokat szakmai bizottság előzetesen véleményezi, majd a pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja. A pályáztató minősíti a pályázó szakmai koncepcióját, vezetői képességeit, rátermettségét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Honlapja: humantiszavasvari.hu
• Tiszavasvári Város Honlapja - www.tiszavasvari.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.humantiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

allatorvos

oktato

ugyved

jarobeteg

gyogyszertar

Archív cikkek

Lencsevég

polgaror

Ki olvas minket?

Oldalainkat 53 vendég és 0 tag böngészi

Oldal tetejére