Vasvári HírmondóKulturCafé (2)MúzsacsókBerry Steve: A harmadik titok

Jézus

Mintegy 2000 évvel ezelőtt egy szeretett és karizmatikus ifjú „forradalmár” felforgatta a Római Birodalom egyik legtávolabbi tartományát. Miközben a béke és a szeretet erejét hirdette, nagy hatalmú ellenségeket szerzett magának.

A könyv elrepít a korszak forrongó világába, és bemutatja azokat a jelentős hatású eseményeket, amelyek elkerülhetetlenné tették Jézus halálát. A názáreti életének és korának e magával ragadó, történelmi tények felhasználásával megírt regényében nem Messiásként, hanem emberi oldaláról ismerhetjük meg Jézust.

Részlet a könyvből:
 
KEZDETBEN VALA...
 
Igazán közhelyes lenne azt állítani, hogy a názáreti Jézus a valaha élt legnagyobb befolyással rendelkezõ ember volt. Ma, közel két évezreddel az után, hogy római katonák brutális módon kivégezték, több mint 2,2 milliárd ember próbálja követni a tanításait, és hinni isteni mivoltában. Jézus tanai az egész világ alakulására hatással voltak, és ez a hatás napjainkban is jelen van. Nagyon sok írás jelent már meg Jézusról, aki egy szerény ács fiaként született. Magáról az emberrõl azonban csak kevés ismerettel rendelkezünk. Ott van persze Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma, ám ezek néha egymásnak is ellentmondani látszanak, és sokkal inkább spirituális szempontot követnek, mintsem történelmi hitelességgel próbálnának beszélni Jézus életének eseményeirõl. Ki volt Jézus, és pontosan mi történt vele? A válasz olyannyira átitatott érzelmekkel, hogy megtárgyalása sok esetben vad vitákat eredményez. Bár megírtuk ezt a tényeken alapuló könyvet, sem Martin Dugard, sem jómagam nem állítjuk, hogy mindent tudnánk Jézusról. Az azonban igaz, hogy mivel nagyon nagy ismeretanyaggal rendelkezünk, minden bizonnyal sok olyasmit megtudhat majd az olvasó ebbõl a könyvbõl, amirõl korábban talán nem hallott. Kutatásaink során olyan történet bontakozott ki elõttünk, amely egyszerre lebilincselõ és kétségbeejtõ. Még ma is hatalmas lyukak tátongnak a Jézus életével kapcsolatos tudásban, így sok esetben kénytelenek voltunk a rendelkezésünkre álló lehetõ legjobb bizonyítékok alapján következtetéseket levonni azzal kapcsolatban, hogy mi is történhetett. Amilyen gyakran módunkban állt, a klasszikus mûvekre támaszkodtunk. Elsõdleges forrásainkat a könyv utolsó oldalain soroltuk fel. Ahogyan a Lincoln (Killing Lincoln) és a Kennedy (Killing Kennedy) esetében, ebben a könyvben is bevalljuk majd, ha nincsenek pontos ismereteink bizonyos eseményekrõl, vagy éppen olyan bizonyítékokat említünk, amelyek érzésünk szerint nem tekinthetõk teljesen megbízhatónak.

A rómaiak csodálatos részletességû feljegyzéseket vezettek a korszakkal kapcsolatban, és Palesztinában is számos zsidó történetíró jegyezte le a történteket. A legnagyobb problémánk abból fakad, hogy Jézus csak élete utolsó néhány hónapjában vált elég fontos személyiséggé ahhoz, hogy hivatalos személyek figyelmét is magára vonja. Addig õ sem volt több egyszerû zsidónál, aki egy különösen kegyetlen társadalomban élve mindennapos küzdelmet folytatott a fennmaradásért. A barátain kívül senki nem törõdött azzal, hogy éppen mit csinál. A barátok azonban szóban sok mindent továbbadtak, és ezekbõl az elbeszélésekbõl születtek az evangéliumok. Ez a könyv azonban nem kíván vallásos mûvé válni. Mi nem a Messiásként tekintünk Jézusra, hanem az emberként, akinek sikerült felforgatnia a Római Birodalom egyik legtávolabbi tartományát, miközben a béke és a szeretet erejét hirdetve nagy hatalmú ellenségeket szerzett magának. Az igazat megvallva, a Jézussal szemben feltámadó gyûlölet, valamint az ebbõl fakadó események biztosan nyomasztólag hatnak majd az olvasóra is. Kegyetlen történet ez, amely részben Júdeában játszódik, részben pedig Rómában, ahol a hû alattvalók istenekként tisztelték uralkodóikat. Martin Dugard-ral mindketten római katolikusok vagyunk, és vallásos neveltetést kaptunk. Ugyanakkor kutatóknak is tekintjük magunkat, akiket elsõsorban az hajt, hogy fontos történelmi személyek igaz történetét meséljük el, nem pedig az, hogy bárkit is megtérítsünk valamilyen vallásos hit számára. Ugyanezzel az elkötelezettséggel láttunk neki Abraham Lincoln és John F. Kennedy történetének megírásához is, és a következõ lapokon a názáreti Jézussal kapcsolatban is ezt az elvet követjük. Egyébként pedig mind Lincoln, mind Kennedy hitt Jézus isteni mivoltában.

Ha meg akarjuk érteni, mit ért el Jézus, és hogyan lehetséges, hogy ezért az életével fizetett, nagyon fontos tisztában lennünk a körülötte zajló eseményekkel. Olyan korban élt, amikor a nyugati világ fölött Róma uralkodott, ellentmondást nem tûrõen. Az emberi élet fabatkát sem ért. A születéskor várható élettartam kevesebb mint 40 év volt, ha pedig valaki magára haragította római urait, annak még ennyi sem. A korszakkal kapcsolatban 1949-ben az elismert újságíró, Vermont Royster fogalmazta meg a következõ csodálatos – bár talán kissé fellengzõs – leírást:

Elnyomás volt – azok számára, akik nem voltak Tiberius császár követõi... hiszen mi más értelme volna az ember életének, mint az, hogy a császárt szolgálja? Üldözték mindazokat, akik merészeltek másképpen gondolkodni, akik különös hangokat hallottak, vagy különös kéziratokat olvastak. Rabszolgaság lett a sorsa minden törzsnek, amely nem Rómából származott, megvetés azoké, akik másképpen néztek ki, mint a rómaiak. Ami pedig a leginkább megdöbbentõ, hogy mennyire megvetették az emberi életet. Az erõs számára mit számított, hogy eggyel több vagy kevesebb ember él ebben az egyébként is zsúfolt világban? Ám egy Galileából származó férfi kijelentette, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené, és egyszerre fény gyúlt a világban. Ennek a galileainak a szavai, a császárral való szembenállásként, új királyságot ígértek minden embernek, egy olyan királyságot, amelyben mindenki büszkén járhat, és nem kell meghajolnia, csak az õ Istene elõtt... A világra eljött hát a fény, akik pedig a sötétségben éltek, félelmükben megpróbálták elnyomni ezt a magányos hangot, és továbbra is elhitetni másokkal, hogy megváltást csak a jelenlegi uraiktól remélhetnek. Az igazság pedig felszabadította az embereket, annak ellenére, hogy a sötétségben élõk sértetten próbálták kioltani a fényét.

És – legalábbis egy rövid ideig – sikerrel jártak: Jézust kivégezték. A jó és a gonosz között zajló élet-halál harc lenyûgözõ történetét azonban mind ez ideig senki nem mondta el a maga teljességében. Egészen mostanáig. Ennek a könyvnek éppen ez a célja, és köszönjük, hogy elolvassák.

BILL O’REILLY

allatorvos

oktato

ugyved

jarobeteg

gyogyszertar

Archív cikkek

Lencsevég

polgaror

Ki olvas minket?

Oldalainkat 40 vendég és 0 tag böngészi

Oldal tetejére