varoselet

Rovatunkban Tiszavasvári életének mozzanatait osztjuk meg Olvasóinkkal.

Új helyen várja ügyfeleit Tiszavasváriban a NAV

Ezentúl nem a tiszavasvári Civil Házban várja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adó- és Vámigazgatósága ügyfeleit, hanem a Járási Hivatal Kormányablakánál, a Városháza tér 4. szám alatt. Egy országos projekt részeként kerülhetett sor elsőként a tiszavasvári ügyfélszolgálati iroda megnyitására, a NAV 2018 végére 9, kormányablaknál elérhető ügyfélszolgálatot létesít az országban. Megyénkben összesen 12 helyen lehet majd adóügyeket is intézni.
Az ügyfélszolgálati iroda jelenleg 1500-nál is több ügykörben várja az állampolgárokat, ehhez kapcsolódik további 89 adóhatósági ügytípus is.
Városunkban hetente háromszor, alkalmanként négy órában várják az ügyfeleket a NAV munkatársai.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00 óra

Megháromszorozódik a mezőőri létszám

A megnövekedett termény-, illetve falopások, egyéb mezőgazdasági károkozások, illegális hulladéklerakások, engedély nélküli legeltetések megelőzése érdekében a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat javaslatát és a mezőőri szolgálat kibővítése mellett döntött.

 

 

A fentiekben felsorolt problémák nem csak a mezőgazdasági vállalkozókat érintik. Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületeken történő illegális hulladéklerakások-, legeltetések miatt a tavalyi évben több hatósági eljárás indult az önkormányzat ellen, melyek során bár kiderült, hogy a mezőgazdasági területeken ismeretlenek helyezték el a hulladékokat, vagy engedély nélkül legeltettek, jogszabályi rendelkezés alapján a terület tulajdonosának kötelezettsége az eredeti állapot helyreállítása, a hulladék elszállítása. Ezen kötelezettség teljesítése során, az eljárási költség megfizetésén kívül, az esetleges bírság megfizetésével is számolnia kellett az önkormányzat.

Az őrszolgálat 3 fővel történő kibővítésével várhatóan eredményesen megelőzhetőek lesznek a külterületen elszaporodó jogsértő cselekmények.

NE FELEDJÉK! KÖZELEG AZ ADÓFIZETÉSI HATÁRIDŐ

Fotó: termekdijhirek.hu

1. Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy az esedékes 2017. II. félévi

· építményadó,
· magánszemélyek kommunális adója (üdülőterület; belterületen az adóhátralékkal rendelkezők)
· helyi iparűzési adó,
· gépjárműadó

pótlékmentes befizetési határideje 2017. szeptember 15. napja (péntek).

2. Az önkormányzati adóhatóság a befizetések teljesítéséhez július és augusztus hónap során minden Adózónak kézbesíti az „ÉRTESÍTÉS”-t, amely tartalmazza a pótlékmentesen fizethető II. félévi adókat és a 2017. június 30. napjáig be nem fizetett hátralékokat adónemenként, valamint a felmerült késedelmi pótlékot továbbá a talajterhelési-, és a szennyvízcsatornázási díjhátralékokat, és egyéb adók módjára behajtandó köztartozásokat.

3. Akik 2017.06.30. napján nem rendelkeztek adóhátralékkal és/vagy az esetleges részletfizetés teljesítés miatt az „ÉRTESÍTÉS” kézhezvétele közötti időszakban befizetést teljesítettek, azoknak a számlaegyenleg sorból le kell vonni a befizetett összeget, és a fennmaradó különbözetet kell csak szeptemberben megfizetniük.
Akiknek hátralékos tartozásuk van 2017.06.30-án, azoknak az időközben befizetett összeggel az „ÉRTESÍTÉS” kézhezvételekor fizetendő sorban” található összeget kell csökkenteni, és befizetni.
Akiknek nincs hátralékuk, azoknak az időközben befizetett összeggel csökkenteni kell a „2017.09.15-ig pótlékmentesen fizethető” összeget.

4. Az „ÉRTESÍTÉS”-hez minden adózónak a fizetendő adójához adónemenként mellékelünk csekkeket, amelyeken a fizetendő összegeket a megfelelő csekken - lehetőség szerint az OTP Tiszavasvári Fiókjánál - fizessék be, illetve aki pénzforgalmi számlával rendelkezik a megfelelő számlára utalja át.

5. Az adónemenként részletezett „ÉRTESÍTÉS”
l számlaegyenleg sora a teljes fizetendő összeget tartalmazza,
l a kézhezvételkor fizetendő sorban a korábbi időszakról fennmaradt hátralék található (akinek nincs hátraléka, annak 0 Ft szerepel),
l a 2017.09.15.-ig pótlékmentesen fizethető sor a 2017. II. félévi esedékes adót tartalmazza.
(figyelembe véve a 3. pontban leírtakat)

6. Akiknek számláin hátralékot tartunk nyilván, mielőbb rendezzék tartozásukat, a 2017. II. félévi adót szeptember 15. napjáig fizessék be, mert adóhatóságunk a fizetési határidő letelte után végrehajtást foganatosít, illetve a hátralékosokról az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B § alapján kimutatást tehet közzé.

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

Megelégelték a lakók a szeméthegyeket

Újabb hulladékgyűjtő sziget szűnik meg

Lakossági megkeresést követően kerül sor a Kossuth u. 2-12. számú társasház mögött lévő hulladékgyűjtő sziget megszüntetésére.
A képviselő-testület tagjai júliusi ülésükön indokoltnak tartották a lakók kérését, mivel a hulladékszigetet sokan nem a rendeletetésének megfelelően használják. Nehézségekbe ütközik annak folyamatos rendben tartása, ezáltal a terület és a társasház környezete rendezetlenné vált.
A lakók a 2017. május 23-án megtartott közgyűlésen úgy döntöttek, hogy a jövőben a szelektív hulladék gyűjtéséről a 240 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edények használatával kívánnak gondoskodni.
Korábban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás sikeresen pályázott a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztésére. A projekt keretében beszerzésre kerültek 240 literes szelektív hulladékgyűjtő edények, melyeket a Társulás biztosított az ingatlanhasználók részére az addig használt sárga zsákok helyett. A hulladékgyűjtő edények átvételére a Kossuth utcai társasházban lakók részére is lehetőség van, a közszolgáltató Nyíregyháza, Bokréta u. 22. szám alatti telephelyén.
A testület döntésének értelmében a hulladékgyűjtő edények közterületről történő beszedése leghamarabb a közszolgáltató által legközelebb esedékes ürítés után lehetséges, a döntés végrehajtására megállapított határidő ehhez igazodik, a megszüntetés azonban legkésőbb 2017. augusztus 31-ig megtörténik.

Emelkedik a gyermekétkeztetés díja

Tisztelt Szülők!

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének „A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról” szóló 23/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelete alapján 2017. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint módosulnak a gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak:

 

1. Tiszavasvári Bölcsőde
A gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj összege:

 • reggeli étkezés a napi energia szükséglet 14%-a 42.- Ft + ÁFA/ ellátási nap
 • tízórai a napi energia szükséglet 9%-a 27.- Ft + ÁFA/ellátási nap
 • ebéd a napi energia szükséglet 42%-a 125.- Ft + ÁFA/ ellátási nap
 • uzsonna a napi energia szükséglet 10%-a 30.- Ft + ÁFA/ellátási nap

Összesen: 224.- Ft + ÁFA/ellátási nap

Az időszakos gyermekfelügyelet térítési díja összesen:

 • a felügyelet díja 100.- Ft.+ÁFA/gondozási óra, és
 • a gyermekek által igénybevett étkezés(ek) mindenkori, jelen rendelet szerinti bölcsődei étkezési térítési díj.

2. Az egyéb intézményekben gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak

 • óvodában 242.-Ft+ÁFA/ellátási nap
 • általános iskolában napközi, napi háromszori étkezés 302-Ft+ÁFA/ellátási nap
 • általános iskolában napi kétszeri étkezés: 253.-Ft+ÁFA/ellátási nap
 • általános iskolában menza 190.-Ft+ÁFA/ellátási nap
 • középiskolai menza 242.-Ft+ÁFA/ellátási nap
 • középfokú iskolai kollégiumi ellátás 605.-Ft +ÁFA/ellátási nap

Az önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj az intézményekben nem azonos az ellátást igénybe vevő/szülő által fizetett személyi térítési díjjal. A személyi térítési díjat az önkormányzati rendelet szabályai szerinti és a törvényből eredő szabályokkal együtt az intézmény vezetője állapítja meg, amelyről a törvényes képviselő értesítést kap.

A személyi térítési díjat gyermekétkeztetésnél legfeljebb egy havi időtartamra előre kell megfizetni, így a szeptemberi térítési díjat már emelt összegben kell fizetnie a szülőknek.

Tiszavasvári Önkormányzat

Nyeregben voltak

A Pampuch Kft. szervezésében 2017. július első hetében lovas tábort szerveztünk a lovaglást kedvelő és az iránt érdeklődő gyerekek számára.

Lovas edzőinkkel tartalmas szakmai és szabadidős programokat szerveztünk, melyek során a lovakkal, életmódjukkal, tartásukkal, és a lovaglás alapjaival ismerkedhettek meg, jól hasznosítható gyakorlati tapasztalatokat szerezhettek a gyerekek. 

A szabadidős tevékenységek tervezésével, szervezésével a barkácsoló, kézműveskedő kedvüket, játékigényüket is igyekeztünk kielégíteni. A lovas élettel kapcsolatos eszközök felhasználásával játékos sportvetélkedőt rendeztünk.

A hét programjai között szerepelt még sétakocsikázás, lópatkolás bemutató, kézműves foglalkozás, tanyabejárás, ismerkedés a tanyasi állatokkal, valamint napi háromszori étkezés.

Azt gondoljuk, hogy a lovas táborban a gyerekek olyan ismeretekkel, élményekkel gazdagodtak, melyek hozzájárultak testi-lelki fejlődésükhöz, személyiségük kibontakoztatásához, és az itt szerzett élmények emlékezetesek maradnak számukra.

Augusztusban elmaradó szakrendelések

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a nyári szabadságok igénybevétele miatt az alábbi rendelések maradnak el a Járóbeteg Szakrendelőben augusztusban:

Augusztus 14.: Urológia
Augusztus 16.: Belgyógyászat
Augusztus 21.: Urológia
Augusztus 21. és szeptember 1. között: Fogászati röntgen
Augusztus 24.: Sebészet
Augusztus 31.: Sebészet

Visszaadta lelkét Urának a gyógyító

Megrendülten adjuk hírül, hogy Kolcsár András csontkovács-terapeuta augusztus 11-én befejezte földi pályafutását és visszaadta lelkét mindenható Urának.

A Tiszavasváriban is sok-sok ember gyógyulásában elvitathatatlan szerepet játszó András a  történelmi Magyarország délkeleti táján születtem Erdélyben, Udvarhely-szék egy kis falújában, Bögöz községben. Tokajhoz közel, Rakamazon volt a lakása, ahol szinte  a legkevesebbet tartózkodott, mivel nagyrészt úton volt mindig, mint egy kozmikus utazó járta a világot. Útjai során különböző spirituális iskolákat végezett, több beavatást kapott a természet titkaiba, halála előtt is tanult fáradhatatlanul, a parapszichológiát fejtegette, tanulva tanított és tanítva tanult.  
Természetgyógyászattal, alternatív gyógymódokkal sikeresen tudta visszaállítani a harmóniát és az öngyógyító programot az emberi szervezetben, bevallása szerint az égiek segedelmével. Mindig kihangsúlyozta, hogy nincs miért Őt isteníteniük a gyógyultaknak, hiszen nem Ő gyógyított. Ő csak tette a dolgát, tette azt, amit reá bíztak. A köszönet az Úrnak jár. Hitt abban, hogy mindenki saját magának köszönheti a gyógyulását.  Úgy vélte, gyógyítóként csupán segíthetett a betegeknek, utat mutathatott nekik, de az utat mindenki saját maga kell, hogy végigjárja.
Kolcsár András egyike volt azoknak, akik őrizték még  a szent hagyatékot, amit őseink hagyományoztak reánk sok száz esztendővel korábbi időkből, amikor még az Úr nemzete voltunk.  Egész életében kitartóan őrizte az Úr védelméhez visszavezető kicsinyke ösvény titkát, mely olyan ma már ebben a nagy megbolydult világban, mint elmohásodott vadcsapás havas erdő sűrűjében, amit csak a lélek láthat meg. Hitte, hogy egyszer még eljön az idő, amikor fölébred a völgyek magyarjaiban a lélek, és keresni fogják az igaz utat, mely pusztulásból győzelembe, nyomorúságból a dicsőségbe vezet vissza, ahonnan valamikor nagyon régen magunk gyarlósága folytán hibás útra tértünk.
Kolcsár András egy híd, egy kapocs volt ég és föld között. Tudását adományként kezelte, égi áldásként tisztelte, hogy átadhatta mindazt az átható, egyetemes életet adó, gyógyító energiát, ami az életünket biztosítja, ami újra beindítja az öngyógyító programot a testben, az emberi szervezetben, ami valamilyen ok miatt vakvágányra futott, rossz irányba ment.
Hálás vagyok a sorsnak, hogy ismerhettem Őt és megtapasztalhattam mérhetetlen tudását, emberszeretetét, gyógyító képességét. Neki köszönhetem, hogy más szemmel nézem a világot amióta találkoztunk. Érhetetlen gyorsasággal távozott a földi létből, bizonyára bevégezte feladatát, amiért életét kapta. Hiányával fájó űrt hagyott maga után, de tanításait mindvégig megőrizve emlékezem rá, míg le nem jár kiszabott időm. Jó utat, András, valahol, valamikor még találkozunk!

Közel 300 milliós fejlesztések megvalósítása kezdődik

Két nyertes pályázat megvalósításáról döntött a képviselő-testület júliusi ülésén – tájékoztatta lapunkat dr. Fülöp Erik polgármester. - A plénum kifejezte szándékát, hogy a 100 %-os támogatási intenzitású, TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 kódszámú, „Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban” című pályázat megvalósításához megítélt 214.128.350 Ft összegű támogatást igénybe veszi, és a beruházást megvalósítja. A projekt során 5 önkormányzati tulajdonú épület (Térségi Szolgáltató Ház, Városi Kincstár, Hankó László Zeneiskola, Kabay János Iskola Egység, Fülemüle Zöld Óvoda) energiaellátásának megújítását valósítjuk meg. Valamennyi épület energiaellátását napelemes rendszerrel kívánjuk biztosítani a jövőben, emellett (a Térségi Szolgáltató Ház kivételével) talajszondás hőszivattyú rendszer kerül kialakításra az épületek fűtésének részleges kiváltása érdekében. 

A TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024 kódszámú, szintén 100 %-os támogatottságú, „Tiszavasvári város környezetvédelmi-infrastruktúra fejlesztése, lakóterület belvízmentesítése” című pályázat elnyerte az igényelt 75.588.869 Ft, 100%-os támogatást. 2017. június 6-án sor került a támogatási szerződés aláírására. A projekt keretében megvalósuló beruházás az üdülőterület Keleti-főcsatorna és Hortobágy-főcsatorna között elhelyezkedő részének vízelvezetési problémáira nyújt megoldást. A 0359, 0364/6, 5756, 5820/1, 5928/11, 6016 és 6135 helyrajzi számú ingatlanok területén vízelvezető árkok mederburkolására, zárt csatornaépítésre, átereszek és átemelő szivattyúk létesítésére kerül sor.

Már a hullámlovaglás is szerepel a strandfürdő kínálatában

Augusztus 5-én délelőtt hatalmas érdeklődés kíséretében átadta legújabb medencéjét a Tiszavasvári Strandfürdő. A hullámmedence létrejöttében egyaránt szerepet játszott a vállalkozói, politikai és civil szféra közreműködése - mondta Sotkó Gyula, a strandot üzemeltető kft. kommunikációs vezetője. Az elviselhetetlen hőségben több százan éltek az új medence kínálta élménnyel. Kicsik és nagyon gyermeki örömmel várták, hogy a próbaüzemeket követően beinduljon az éles üzemmód, amelyet szemmel láthatóan mindenki élvezett.

Gratulálunk a Strandfürdőt üzemeltető vállalkozóknak az újabb szolgáltatás sikeres beindításához. Kellmes időtöltést kívánunk mindenkinek, kívánjuk, hogy ne csak szórakozzanak, de gyógyuljanak is kiváló minőségű thermálvizünknek köszönhetően. 

Ne feledjék! Ma éjszaka is várja a szórakozni és fürdőzni vágyókat a strandfürdő egy fergeteges éjszakai partira!

Az átadásról készült fotókat hírportálunk Lencsevég rovatában tekintheti meg.

A beruházással kapcsolatos cikkünket a szeptemberi Vasvári Hírmondóban olvashatják.

 

 

 

3. oldal / 29

allatorvos

oktato

ugyved

jarobeteg

gyogyszertar

Archív cikkek

Lencsevég

polgaror

Ki olvas minket?

Oldalainkat 29 vendég és 0 tag böngészi

Oldal tetejére